Zarządzaj z pasją

CZĘŚĆ I FUNDAMENT

BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA W ZESPOLE

Cele

– Poznanie metod utrzymywania i wzmacniania autorytetu menedżera w zespole
– Zdobycie wiedzy w zakresie zwiększania poziom zaufania do działań menedżera
– Pozyskanie rozwiązań na usprawnienie systemu komunikacji w zespole
– Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami w zespole

Szczegóły programu:

METODY BUDOWANIA AUTORYTETU MENEDŻERA W ZESPOLE

– Definiowanie pojęcia autorytetu menedżera w zespole
– Behawioralne i kognitywne aspekty autorytetu
– Proces budowania autorytetu – strategie
– Wpływ sytuacji w organizacji na emocje zespołu i emocje menedżera

RAPID PLAN

METODY UTRZYMANIA I WZMACNIANIA AUTORYTETU MENEDŻERA W ZESPOLE

– Mapowanie procesu budowania autorytetu
– Działania follow up
– Trudne sytuacje w budowaniu autorytetu w zespole
– Mierniki skuteczności działań – ewaluacja
– Zasady budowania wsparcia dla działań menedżera

BUDOWANIE AUTORYTETU – NARZĘDZIA

– ATO – potencjał i zagrożenia
– Budowanie komunikatów opartych o strukturę: treść, przekaz, pożądany efekt –
– Struktura Rozmowy z członkami zespołu
– Arkusze autoanalizy
– Arkusze badania i ewaluacji

RADZENIE SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI

– Jak przewidywać i uprzedzać trudności w realizacji zadania?
– Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami
– Rozwiązywanie trudnych sytuacji – wybór skutecznej strategii wzmacniającej zespół

CZĘŚĆ II PLATFORMA

BUDOWANIE MOTYWACJI W ZESPOLE

Cele

– Poznanie metod utrzymywania i wzmacniania motywacji w zespole
– Zdobycie wiedzy w zakresie zwiększania poziom wykonania zadań w zespole
– Pozyskanie rozwiązań na usprawnienie systemu komunikacji w zespole
– Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami

Szczegóły programu:

METODY UTRZYMANIA I WZMACNIANIA MOTYWACJI W ZESPOLE

– Wpływ sytuacji kryzysowej na emocje zespołu i emocje lidera
– Zagrzewanie do wysiłku zespołowego
– Motywacja do i motywacja od
– Motywacja w kryzysie
– Co motywuje różnych ludzi (odwołanie do Stylów Komunikacji Społecznej)

ZWIĘKSZANIE POZIOMU WYKONANIA ZADAŃ W ZESPOLE

– Model wykorzystania silnych stron członków zespołu w budowaniu mocnego zespołu o spójnych celach
– Tworzenie kompetencji w oparciu o MAP

USPRAWNIANIE SYSTEMU KOMUNIKACJI ZESPOŁOWEJ

– Budowanie komunikatów opartych o strukturę: treść, przekaz, pożądany efekt
– Informacje, które budzą emocje – rola antycypacji, faktów i umiejętności
– Jak tworzyć i komunikować skuteczną wizję działania zespołu?
– Wykorzystanie rozmowy coachingowej w delegowaniu zadań i egzekwowaniu efektów

RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTAMI W ZESPOLE

– Jak przewidywać konflikty?
– Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami o zaistniałych konfliktach
– Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – wybór strategii wzmacniającej zespół

NARZĘDZIA

– Beblin – mapa potencjału
– Matryca motywacji
– Struktura Rozmowy z członkami zespołu
– Arkusze autoanalizy. Arkusze badania i ewaluacji

CZĘŚĆ III AKCELERATOR

REALIZACJA ZADAŃ I CELÓW ZESPOŁU

Cele

– Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów i definiowania zadań zespołu
– Poszerzenie kompetencji w zakresie weryfikowania i oceny celów, przekazywania zadań, monitorowania efektów, inicjowania nowych zadań/celów

Szczegóły programu:

WYZNACZANIE DROGI – JAK POWIĄZAĆ STRATEGIĘ ORGANIZACJI (DZIAŁU) Z CELAMI ZESPOŁU

– Właściwe definiowanie celów i metacelów
– Wyznaczanie celów w kontekście trzech poziomów organizacyjnych: indywidualnego, zespołowego, organizacyjnego

JAK PRZYDZIELAĆ ZADANIA CZŁONKOM ZESPOŁU I EGZEKWOWAĆ ICH WYKONANIE

– Obszary obowiązków poszczególnych członków zespołu
– Cele organizacji – jak je skutecznie realizować?
– Zadania realizowane w zespole – jak to robić skutecznie?
– Rozliczanie z wyników zespołu i poszczególnych pracowników

KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ I WYZNACZANIE NOWYCH

– Kontrola i ewaluacja celów
– Twórcze inicjowanie nowych zadań/celów

NARZĘDZIA

– Beblin – mapa potencjału
– Siatka celów
– Struktura FISH I GROW
– Arkusze autoanalizy
– Arkusze badania i ewaluacji

 

Realizacja Grupa KTmedia